ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17 /SĐH TPHCM, ngày 17 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc kéo dài thời ngưng đến trường sau tết Nguyên đán đối với học sinh, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đến hết ngày 28/02/2021, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo:

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS. Đỗ Ngọc Yến, ngành Đại số và lý thuyết số, vào lúc 9g00, ngày 27/02/2021 sẽ tạm hoãn và chuyển sang ngày 06/03/2021 vào lúc 9g00.

Trân trọng thông báo./.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

 (đã ký)

Đặng Thị Phương Thảo