TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2020

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  1206 /TB-HĐTS

TP.HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả xét tuyển thẳng đào tạo trình độ thạc sĩ
Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học tháng 11 năm 2020

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

1. Kết quả xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ, kỳ thi tuyển sinh sau đại học tháng 11/2020 (danh sách đính kèm)

2. Tiêu chuẩn xét trúng tuyển:

Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

  • Đạt tiêu chuẩn điểm phỏng vấn: Điểm trung bình phỏng vấn phải đạt từ 5.5 điểm trở lên (thang điểm 10);
  • Trình độ ngoại ngữ: đạt yêu cầu văn bằng, chứng chỉ theo quy định nêu trong thông báo xét tuyển đào tạo thạc sĩ số 953/KHTN-SĐH ngày 21/9/2020 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM.

3. Các ứng viên chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định thì phải đăng ký dự thi ngoại ngữ tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước 16 giờ 00 ngày 17/11/2020.

Lệ phí thi môn Ngoại ngữ: 120.000đ/ứng viên (lưu ý: ứng viên nộp kèm 1 ảnh 3×4 làm giấy báo thi)

4. Các ứng viên nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học tạm thời trong hồ sơ xét tuyển phải bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 18/12/2020.

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Ban SĐH – ĐHQG-HCM (để theo dõi);
– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH
– Lưu VT; SĐH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trần Lê Quan