ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

NCS. CAO HỒ THANH XUÂN, chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán – 62 44 01 01, với đề tài “Phương pháp toán tử giải phương trình SchrÖdinger cho nguyên tử có một hoặc hai điện tử buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 14g30 ngày 10/05/2019, tại phòng I12, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM