THÔNG BÁO

Quyết định 153/QĐ-KHTN ngày 24/01/2019 v/v gia hạn thời gian học tập đối với NCS khóa năm 2015

Phòng Đào tạo Sau đại học trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc chuyển sang học tự túc đối với NCS khóa năm 2015 theo Quyết định 153/QĐ-KHTN ký ngày 24/01/2019.

Nội dung chi tiết vui lòng xem theo file đính kèm:

Xem chi tiết quyết định 153/QĐ-KHTN v/v gia hạn thời gian học tập đối với NCS khóa năm 2015