THÔNG TIN HỌC BỔNG

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển tiếp thông tin học bổng Tiến sĩ ngành Biological Anthropology – Đại học Kỹ thuật Nanyang, Singapore (Nanyang Technological University) như sau:

Bậc học: Tiến sĩ

Ngành học: Biological Anthropology (Bioinformatics/Bioarchaeology)

Trường: Đại học Kỹ thuật Nanyang, Singapore (Nanyang Technological University)

Nội dung chi tiết: Xem theo link đính kèm

Thời gian nộp hồ sơ: đến 1/8/2019.

Trân trọng