ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

NCS. ĐẶNG HOÀNG PHÚ, chuyên ngành Hóa hữu cơ – 62440114, với đề tài “Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính ức chế enzyme tyrosinase của cây Sưng có đuôi (Semecarpus caudata) và Xuân thôn nhiều hoa (Swintonia floribunda) họ Đào lộn hột (Anacardiaceae) buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 13g30 ngày 28/12/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM