ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

  1. NCS. TRẦN QUỐC TUẤN, chuyên ngành Hóa sinh học – 62 42 30 15, với đề tài “Biểu hiện và tinh sạch Nattokinase tái tổ hợp trên hệ thống Bacillus subtilis” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 26/09/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
  2. NCS. PHAN TRUNG VĨNH, chuyên ngành Quang học – 62 44 11 01, với đề tài “Khảo sát sự phát triển và các tính chất quang của đơn tinh thể KDP pha tạp chất màu” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 25/09/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
  3. NCS. VÕ THỊ NGỌC THỦY, chuyên ngành Quang học – 62 44 11 01, với đề tài “Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử nhằm ứng dụng trong cảm biến sinh học” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g30 ngày 20/09/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM