Khung chương trình ngành Khoa học dữ liệu

Quyết định 145/QĐ-KHTN ngày 27 tháng 01 năm 2022 về việc phê duyệt chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu khoá năm 2022 Khoa học […]