Chuẩn đầu ra ngành Vật lý vô tuyến và điện tử – hướng Kỹ thuật

Chuẩn đầu ra ngành Vật lý vô tuyến và điện tử – hướng Kỹ thuật áp dụng từ năm 2013