Chuẩn đầu ra ngành Toán ứng dụng

Chuẩn đầu ra ngành Toán Ứng dụng áp dụng từ năm 2017 Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Toán ứng dụng từ năm 2018