Chuẩn đầu ra ngành Khoa học dữ liệu

Quyết định 144/QĐ-KHTN ngày 27 tháng 01 năm 2021 về việc ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Khoa học dữ liệu