Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Môi trường đất và nước

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Môi trường đất và nước từ năm 2018