Chuẩn đầu ra ngành Hoá học

Quyết định 454b/QĐ-KHTN ngày 31 tháng 3 năm 2021 về việc ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Hoá học