Điểm thi môn Phân tích thống kê số liệu thực nghiệm – NCS K32