Điểm thi môn Phương pháp và thiết bị ghi bức xạ, NCS K32