TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2023

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  616 /TB-KHTN

TPHCM, ngày 28 tháng 6 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Kết quả Tuyển thẳng, Xét tuyển và Thi tuyển trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 1

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

 

1. Kết quả tuyển thẳng:

Căn cứ theo quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ hiện hành của Đại học Quốc Gia TP. HCM;

Căn cứ theo chỉ tiêu xét tuyển thẳng của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM,

Nhà trường thông báo danh sách các ứng viên trúng tuyển vào trình độ thạc sĩ: xem danh sách đính kèm.

2. Kết quả xét tuyển:

Căn cứ theo quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ hiện hành của Đại học Quốc Gia TP. HCM;

Căn cứ theo chỉ tiêu xét tuyển của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM,

Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển như sau:

2.1 Tiêu chí xét tuyển: Ứng viên trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

  • Kết quả phỏng vấn chuyên môn: điểm trung bình phỏng vấn phải từ 5.0 điểm trở lên.
  • Trình độ ngoại ngữ: đạt yêu cầu trình độ ngoại ngữ theo quy định đã nêu trong thông báo xét tuyển số 247/KHTN-SĐH ngày 17/3/2023 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Đối với các thí sinh dự thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, môn Tiếng Anh phải đạt từ 50 điểm trở lên và thí sinh phải dự thi đầy đủ 4 kỹ năng Đọc, Viết, Nghe và Nói.

2.2 Kết quả xét tuyển:

a. Danh sách ứng viên không trúng tuyển (đính kèm)

b. Danh sách ứng viên trúng tuyển (đính kèm)

3. Kết quả xét tuyển chương trình liên thông môn học ĐH – ThS

Căn cứ theo quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ hiện hành của ĐHQG-HCM;

Căn cứ theo chỉ tiêu xét tuyển của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM;

Căn cứ theo thông báo xét tuyển số 276/TB-KHTN ngày 27/3/3023 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển như sau,

Danh sách ứng viên trúng tuyển (đính kèm)

4. Kết quả thi tuyển:

Căn cứ theo quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ hiện hành của Đại học Quốc Gia TP. HCM;

Căn cứ theo kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ,

Nhà trường thông báo kết quả thi tuyển sinh như sau:

4.1 Tiêu chí trúng tuyển: thí sinh phải thỏa các điều kiện sau đây:

  • Điểm thi môn Cơ bản và Cơ sở: điểm mỗi môn phải đạt từ 5.0 điểm trở lên và tổng điểm môn Cơ bản và Cơ sở tối thiểu phải bằng điểm chuẩn theo bảng điểm chuẩn dưới đây:
Stt Ngành Điểm chuẩn Ghi chú
1. Khoa học dữ liệu 14.25 điểm
2. Trí tuệ nhân tạo 12.75 điểm
3. Di truyền học 12.5 điểm
4. Công nghệ sinh học 12.0 điểm
5. Các ngành còn lại 10.0 điểm

 

  • Trình độ ngoại ngữ: đạt yêu cầu trình độ ngoại ngữ theo quy định đã nêu trong thông báo tuyển sinh số 246/KHTN-SĐH ngày 17/3/2023 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Đối với các thí sinh dự thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, môn Tiếng Anh phải đạt từ 50 điểm trở lên và thí sinh phải dự thi đầy đủ 4 kỹ năng Đọc, Viết, Nghe và Nói.

4.2 Kết quả thi tuyển sinh: thí sinh tra cứu tại https://sdh.hcmus.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-tuyen-sinh-cao-hoc/

5. Thời gian đăng ký chấm phúc khảo: Hội đồng tuyển sinh sau đại học nhận đơn đăng ký chấm phúc khảo (theo mẫu) từ ngày 30/6/2023 đến hết ngày 07/7/2023. Kết quả chấm phúc khảo dự kiến công bố sau ngày 14/7/2023 tại trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn/

6. Chuyển ngành:

Đối với các thi sinh có điểm môn điểm môn Cơ bản và Cơ sở đạt từ 5.0 điểm trở lên và đạt trình độ Ngoại ngữ theo quy định nhưng Không trúng tuyển thi có thể chuyển ngành như sau:

6.1 Danh mục các ngành xét chuyển ngành

Stt Ngành dự thi Ngành được chuyển
1 Trí tuệ nhân tạo Khoa học máy tính
2 Khoa học dữ liệu Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
3 Di truyền học Các ngành của Khoa Sinh học – CNSH trừ ngành Công nghệ sinh học
4 Công nghệ sinh học Các ngành của Khoa Sinh học – CNSH trừ ngành Di truyền học

 

6.2 Các thí sinh có nguyện vọng chuyển ngành thì nộp đơn chuyển ngành theo mẫu (đính kèm) từ ngày 28/6/2023 đến hết 16 giờ 00 ngày 07/7/2023

7. Thời gian nhận giấy báo điểm và giấy báo nhập học: từ 03/7/2023 đến ngày 07/7/2023.

8. Lưu ý: Thí sinh/ứng viên nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thay cho bản sao bằng tốt nghiệp đại học trong hồ sơ dự tuyển cần nộp bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp đại học tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 14/7/2023.

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/;
– Ban ĐT, ĐHQG-HCM (để theo dõi);
– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH;
– Lưu VT; SĐH

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

 HIỆU TRƯỞNG

Trần Lê Quan