Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hồ Thùy Linh