Trang thông tin Luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh