Trang thông tin giới thiệu luận án tiến sĩ của NCS Vũ Đặng Hạ Quyên