Tang thông tin giới thiệu luận án tiến sĩ của NCS Trịnh Cẩm Tú