Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Vật lý chất rắn từ năm 2018