Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Vật lý chất rắn

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Vật lý chất rắn từ năm 2018