Trang thông tin giới thiệu luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Như Quỳnh