ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2024

Kính gửi:  –  Trưởng Khoa

                                               – Phụ trách ngành Đào tạo Tiến sĩ

V/v nộp đề cương luận án và báo cáo tổng quan của NCS khóa năm 2023

           Theo kế hoạch học tập của nghiên cứu sinh khóa năm 2023, Nhà trường kính đề nghị Phụ trách ngành Đào tạo Tiến sĩ lên kế hoạch cho nghiên cứu sinh báo cáo Tiểu luận tổng quan và đề cương nghiên cứu luận án theo lịch chung của Trường như sau:

I. Lịch báo cáo

Nghiên cứu sinh báo cáo tại Tiểu ban chuyên môn trong khoảng thời gian từ ngày 15/7 – 02/8/2024 (Phụ trách ngành ĐT Tiến sĩ xếp lịch cụ thể và thông báo cho NCS thực hiện)

Kính đề nghị Khoa, Phụ trách ngành ĐT Tiến sĩ:

  • Đăng ký lịch báo cáo và đề cử danh sách thành viên tham gia tiểu ban chuyên môn xét duyệt báo cáo (mẫu) cho phòng ĐT Sau đại học trước ngày 10/7/2024, hoặc qua email: tnmtam@hcmus.edu.vn
  • Mỗi ngành thành lập 1 Tiểu ban, đối với các ngành có số NCS ≥ 7 NCS thì được tách làm 2 tiểu ban. GVHD không nhất thiết tham gia Tiểu ban. (Tiểu ban gồm 3, 5 hoặc 7 thành viên trong hoặc ngoài Trường tùy theo số NCS. số NCS ≤ 3: 3 thành viên; 4 ≤ Số NCS ≤ 6: 5 thành viên; số NCS ≥ 7: 7 thành viên hoặc tách thành 2 tiểu ban)

II. Thủ tục nộp hồ sơ báo cáo

1.Mỗi nghiên cứu sinh nộp 05 quyển báo cáo cho Phụ trách ngành ĐT Tiến sĩ (đính kèm) từ ngày 24/6/2024 – 08/7/2024. Sau thời hạn này sẽ không nhận bổ sung và các trường hợp nộp trễ hoặc không nộp xem như không hoàn thành tiến độ học tập và phải đăng ký xét duyệt chung với khóa năm 2024.

2. Nghiên cứu sinh khóa năm 2022 đã báo cáo tổng quan trong năm 2023 nhưng không đạt kết quả, phải làm đơn đăng ký xét duyệt lại đề cương cùng với khóa năm 2023.

3. Nghiên cứu sinh tham khảo “Hướng dẫn thủ tục và gợi ý viết bài tiểu luận tổng quan và đề cương luận án tiến sĩ” (đính kèm)

Các trường hợp nghiên cứu sinh cần thay đổi tên đề tài, nội dung nghiên cứu, điều chỉnh tập thể giảng viên hướng dẫn, … thì nộp đơn đăng ký trong thời gian này để Tiểu ban chuyên môn xét duyệt.

4. Sau khi báo cáo Nghiên cứu sinh nộp 01 quyển hoàn chỉnh (có chữ ký xác nhận của GVHD và Trưởng tiểu ban) tại phòng ĐT Sau đại học từ ngày 05/8/202423/8/2024. Sau thời hạn này các Trường hợp không nộp bài sẽ bị hủy kết quả báo cáo.

Kính chào trân trọng.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh