Điểm thi môn Tài nguyên khoáng sản biển và các phương pháp tìm kiếm thăm dò, NCS K32