THÔNG BÁO

Môn Khai thác dữ liệu lớn của lớp cao học ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo khoá 33/2023 ngày 24/5/2024 chuyển sang học tại phòng C22.