Điểm thi môn Virus học – ngành Di truyền học K31 (ngày thi: 19/5/2024)