THÔNG BÁO

 

Môn Kỹ thuật lập trình của lớp bổ túc kiến thức khoá tháng 4/2024 nghỉ học ngày 28/4/2024.

Tuần sau học lại bình thường.