Điểm thi môn Tư duy phản biện – chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm K32 (ngày thi: T11/2023)