Điểm thi môn Các mô hình giáo dục trên thế giới – chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm K32 (ngày thi: T1/2024)