THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo phòng học lớp bổ túc kiến thức ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo khoá tháng 4/2024 như sau:

Stt

Tên môn thi Ngày học GV giảng dạy

Phòng học

1 Kỹ thuật lập trình

8g00, Chủ nhật

Bắt đầu ngày 21/4/2024

TS. Trương Toàn Thịnh

I35

2 Cấu trúc dữ liệu

18g00, Thứ 3

Bắt đầu ngày 23/4/2024

ThS. Văn Chí Nam

F205B