Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo danh sách phòng thi môn Phương pháp toán trong tin học và giải thuật nhóm học phần 1 khóa 33 ngành Khoa học máy tính khoá 33/2023 như sau:

Phòng F109:  Học viên có mã số từ 23C11001 đến 23C11037

Phòng F110: Học viên có mã số từ 23C11038 đến 23C11058 + học viên ngành Khoa học máy tính khóa 32 + học viên ngành Hệ thống thông tin khoá 33