Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo danh sách phòng thi môn Giải tích hàm nâng cao của lớp cao học các ngành Toán nhóm học phần 1 khóa 33 như sau:

Phòng B44:  Học viên ngành Toán ứng dụng K33,

Học viên ngành Toán giải tích K33, K32,

Học viên ngành Đại số và lý thuyết số K33, K32, K30

Phòng B42: Học viên ngành Lý thuyết xác suất và TKTH K33, K31 + Học viên ngành Toán ứng dụng – chuyên ngành Giáo dục toán học K33, K32, K30