Trang thông tin giới thiệu luận án tiến sĩ của NCS Trương Thị Tinh Tươm