Điểm thi môn Các vấn đề hiện đại ngành – chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm K32 (ngày thi: tháng 3/2024)