ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    Số: 68 /TB-SĐH
TP.HCM, ngày 29  tháng 3  năm 2024

 

THÔNG BÁO
Về kết quả xét tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG – HCM thông báo kết quả xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt 1 năm 2024:

1/ Danh sách học viên được xét tốt nghiệp thạc sĩ (học viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp từ tháng 8/2023 đến 31/01/2024)

2/ Học viên cao học có thể đăng ký bản sao bằng thạc sĩ từ sổ gốc. Lệ phí cấp bản sao: 30.000đ/bản. Học viên đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học.

3/ Lễ tốt nghiệp thạc sĩ: dự kiến được tổ chức vào tháng 6/2024. Học viên xem thông báo chi tiết về lễ tốt nghiệp vào cuối tháng 5/2024.

Nơi nhận:
https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH

(đã ký)

Nguyễn Tuyết Phương