THÔNG BÁO

Môn Cơ sở toán cho khoa học dữ liệu của lớp bổ túc kiến thức ngành Khoa học dữ liệu khoá tháng 02/2024 học vào thứ 7 (13g30) chuyển sang học tại phòng C32B kể từ ngày 23/03/2024 đến kết thúc môn.