ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2024

 THÔNG BÁO

Lịch học Học phần tiến sĩ của Khoa Công nghệ thông tin

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo lịch học Học phần tiến sĩ của Khoa CNTT, thời gian học bắt đầu từ tuần 15/4/2024

  1. Học phần bắt buộc cho cả 3 ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo
Stt Tên môn học Giảng viên Thời gian Phòng học
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học PGS.TS. Vũ Hải Quân

 

Chủ nhật – 8g30

 

I.34

 

  1. Học phần tự chọn của ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo (NCS chọn học 2 trong 3

môn học)

Stt Tên môn học Giảng viên Thời gian Phòng học
1 Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích GS.TS. Lê Hoài Bắc Thứ sáu – 8g00

I.81

2 Các mô hình học máy TS. Trần Thái Sơn Thứ hai – 14g00

I.73

3 Mô hình ảnh-ngôn ngữ PGS.TS. Lý Quốc Ngọc Thứ sáu – 15g00

I.73

 

  1. Học phần tự chọn của ngành Hệ thống thông tin
Stt Tên môn học Giảng viên Thời gian Phòng học
1 Các chủ đề nâng cao trong hệ thống tư vấn PGS.TS. Lê Nguyễn Hoài Nam Thứ tư – 13g00

I.84

2 Các mô hình tri thức cho hệ thống thông tin TS. Vũ Thị Mỹ Hằng Thứ hai – 8g00

I.84

 

  1. Đối tượng học:

– Tất cả Nghiên cứu sinh và Nghiên cứu sinh dự bị khoá năm 2023

– Nghiên cứu sinh các khóa trước, nếu muốn tham gia khóa học thì sẽ đăng ký và đóng học phí học lại tại phòng ĐT Sau đại học trước khi khóa học bắt đầu.

Lưu ý:

  • NCS và NCS dự bị không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.
  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.
 

 TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh