Điểm thi môn Lý thuyết hệ nhiều hạt – Vật lý lý thuyết và vật lý toán K32