THÔNG BÁO

Lịch thi lớp bổ túc kiến thức các môn học như sau:

Tên môn

Ngày thi Giờ thi

Phòng thi

Kỹ thuật lập trình

29/02/2024

18g00

C22

Các thuật toán thông minh nhân tạo và ứng dụng

27/02/2024

18g00

F205B