ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 31 /SĐH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024

 

THÔNG BÁO

v/v Hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lê Ngọc Thành

  

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM xin thông báo hủy buổi họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS Lê Ngọc Thành, ngành Khoa học máy tính, vào lúc 8g00, ngày 23/01/2024.

Lý do: gia đình NCS Lê Ngọc Thành có tang sự.

Lịch bảo vệ mới sẽ thông báo sau ngày 02/02/2024.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Vinh