ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24/SĐH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2024

 

 THÔNG BÁO

Về việc hủy kết quả trúng tuyển đối với học viên cao học khoá 33/2023

 

Theo thông báo của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM về thời hạn đóng học phí đợt 1 năm thứ 1 của khóa tuyển năm 2023 là ngày 22/12/2023. Nhà trường đã nhắc nhở và gia hạn thêm thời gian đóng học phí đến ngày 29/12/2023.

Tuy nhiên đến nay một số học viên vẫn chưa đóng học phí theo quy định, vì vậy Nhà trường buộc ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển, hủy quyết định công nhận học viên cao học và hủy đăng ký môn học học phần 1 đối với những học viên không đóng học phí đợt 1 của năm thứ 1 kể từ ngày 20/01/2024.

Nhà trường thông báo đến học viên được biết và thực hiện./.

Đính kèm danh sách học viên chưa đóng học phí (Xem file đính kèm)

 

Nơi nhận:

– HV theo danh sách

– Ban giám hiệu (để báo cáo)

TL. HIỆU TRƯỞNG

 KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) 

Nguyễn Xuân Vinh