Thông báo lịch học Học phần tiến sĩ của NCS ngành Vật lý kỹ thuật khóa tuyển năm 2022 và 2023