Điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học – Seminar định hướng – CST cho tin học chuyên ngành Khoa học dữ liệu K30