Điểm thi môn Nấm men: Công nghệ và ứng dụng – ngành Vi sinh vật học K31 (ngày thi: 06/10/2023)