Quyết định 2809/QĐ-KHTN ngày 15 tháng 12 năm 2023 về việc  điều chỉnh tập thể giảng viên hướng dẫn LATS của NCS khóa năm 2022 (sau báo cáo tiểu luận tổng quan)