Quyết định 2807/QĐ-KHTN ngày 15 tháng 12 năm 2023 về việc thay đổi tên đề tài LATS của nghiên cứu sinh khóa năm 2022 sau báo cáo tiểu luận tổng quan