ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 211 /SĐH TPHCM, ngày 01 tháng 12 năm 2023

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC SINH HOẠT ĐẦU KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2023

Nhà trường thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa đối học viên, nghiên cứu sinh, học viên dự bị tiến sĩ khóa tuyển sinh năm 2023 (đợt 1, đợt 2, đợt 3), lịch cụ thể như sau:

1. Phổ biến qui chế học tập và nội qui Nhà trường:

  • Thời gian: 8g00, ngày 14/12/2023, tại Giảng đường 2.
  • Hướng dẫn qui chế học tập.
  • Phát cẩm nang học vụ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.
  • Hướng dẫn tham khảo tài liệu thư viện và đăng ký thẻ thư viện
  • Giải đáp thắc mắc của người học.

2. Phổ biến chương trình đào tạo và sinh hoạt chuyên môn:

Nơi nhận:
– Website Trường
– BGH (để báo cáo)
– Lưu VT; SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh