ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tín chỉ học phần 1 chương trình cao học khóa 33/2023 (đợt 1 + đợt 2 + đợt 3)

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo học viên cao học Khóa 33/2023 (đợt 1 + đợt 2 + đợt 3) đăng ký học phần 1 theo hình thức trực tuyến như sau:

 • Học viên cao học khóa năm 2023 thực hiện đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần 1 theo thời khóa biểu (Xem file đính kèm) trong các đường link bên dưới.
 • Thời gian đăng ký: từ ngày 05/12/2023 đến 14/12/2023.
 1. Khoa Công nghệ Thông tin: https://forms.gle/9AaQXf7Wosg2nE658
 2. Ngành Khoa học dữ liệu: https://forms.gle/E8yz8Yc6PG5iAWmX7
 3. Khoa Toán – Tin học: https://forms.gle/EHuQFMkbFpEKZvYt6
 4. Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật: https://forms.gle/vUXfUhpCZJb3pFxQ8
 5. Ngành Hải dương học: https://forms.gle/3A2h2xkBVoWe5oaS7
 6. Khoa Điện tử – Viễn thông: https://forms.gle/PzzS7E86sC7wT4sTA
 7. Khoa Hóa học: https://forms.gle/9vWD2DdVXmM8TdUQ9
 8. Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học: https://forms.gle/XAg1MR5kQEqpRrRA7
 9. Khoa Môi trường: https://forms.gle/KrbcEmweAAWqgnyQ7
 10. Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu: https://forms.gle/Bybgwp6WjRgNU7DR8

Phòng Đào tạo sau đại học đề nghị các anh chị học viên cao học đăng ký học phần đúng hạn. Các link đăng ký môn học sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học.

 

Nơi nhận:

–  Website: sdh.hcmus.edu.vn

–  Lưu  SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)  

Nguyễn Xuân Vinh