Điểm thi môn Nhận dạng và phân tích mẫu – CST cho tin học chuyên ngành Khoa học dữ liệu K30